OUT IN JAPAN

あなたの輝く姿が、つぎの誰かの勇気となる。

PROJECT #002 LESLIE KEE

 • Kan Kikumoto
 • BoB Tobin
 • Hitoshi Ohashi

 • HIDEKI WAKASUGI
 • Makito Uechi
 • Toshitsune Tamashiro
 • Yuki Miyakawa
 • Yutaka Murakami
 • Andy Senor Jr.
 • Keisuke Matsuhisa
 • Takenori Watanabe

 • Kanako Shimura
 • Teishiro Minami
 • Ki-Yo / KIYOTAKA
 • Wataru Ishizaka
 • Naoki Nashiro
 • Akane Kusumoto
 • Kazuya Sakae
 • Aya Kamikawa
 • Junya Nakazumi
 • Asami Tsuchiya
 • Natsumi Okata

 • Ryuichiro Yamaguchi
 • Takashi Tagawa
 • Minoru Murayama
 • Ken Takahashi

 • Masayuki Joan Hoshino
 • Yubi Hirata
 • Satoshi Kanai
 • Miho Hashimoto
 • Aoi Yasuda
 • Mika Takahashi
 • Masahiko Kakuta
 • Naoki Yasuda

 • Niki Sakai
 • Natsuki Nishimura
 • keiZiro
 • Masaki Kushima

 • Subaru Yamashita