OUT IN JAPAN

あなたの輝く姿が、つぎの誰かの勇気となる。

PROJECT #001 LESLIE KEE

 • Daniel Siadis (Closed eyes : Right)
 • Arjen Van Den Berg (Closed eyes : Left)

 • Hiroshi Hasegawa
 • Fumino Sugiyama
 • Sara Partch-Smith
 • Rika Arita

 • Ken Kozumi
 • Kenji Aiba

 • Tomohito Yamanaka
 • IVAN
 • Ataru Nakamura
 • Chiga Ogawa
 • Akira the Hustler
 • Kayo Sato
 • Sean Chu
 • Yoshiyuki Kambe

 • MATCHA
 • Tadashi Hirohashi
 • Gon Matsunaka
 • Gengoroh Tagame
 • Seiya Hishinuma
 • Takuya Nishida

 • Masamichi Yoshihiro
 • Hiraku
 • Yuji Kitamaru
 • Mitsuaki Kishida
 • actaimi
 • Yu Nikawadori
 • DEG
 • Hideko Tsutsumi
 • PAG
 • Mizuki Tsuji
 • HiROMi
 • MIKU a.k.a tomboy

 • KATIE SE7EN
 • Yoko Ishino
 • Haru Ono
 • Asami Nisikawa

 • Itsuo Masuda
 • Ryo Fukunaga