OUT IN JAPAN

あなたの輝く姿が、つぎの誰かの勇気となる。

PROJECT #001 LESLIE KEE

 • Koichi Ogihara
 • Yoshie Kato
 • Atsushi Matsushita
 • Haruna Suzuki
 • Mana Sakae
  (Closed eyes : Right)
 • Mina Maruyama (Closed eyes : Left)

 • Paolo Pielago
 • Jerryco Ruperto

 • Shota Kida
 • Masaya Kai
 • Koichi Imaizumi
 • Futaba Kitayama
 • Kei Naito
 • Takakiyo Katsura
 • Yusuke Kitamura
 • Manabu Iguchi
 • Mio Ishikawa
 • Gordon Hayward
 • Hayato Watanabe

 • Yusei Nakatani
 • Goshi
 • Manami Aso
 • Maika Sakakibara
 • Kiyomi Kobayashi
 • Mei Nishizawa
 • Sumiko Nogi
 • Yurika Enomoto
 • Yu Ishizuka
 • Hikaru Miyanaga
 • Mizuho Tanaka

 • Yuta Toyama
 • Mayumi Haruyama
 • Mina Nagatake
 • Alumi Senoo

 • Mao Mori
 • Naoko Yamashita

 • Yaochung Chang
 • Jason Lee Coates

 • Kohey
 • Laurence W.Bates
 • Paul Boma